Privātmāju kanalizācijas ūdeņu novadīšanas iespējas

Vēsturiski dažādu apstākļu dēļ izveidojusies situācija, ka daudzviet Rīgā privātmāju īpašniekiem nav iespējas pieslēgties pie centrālās kanalizācijas sistēmas, jo tā konkrētajā rajonā nav izbūvēta.

Spilgts piemērs ir Jugla – vesels rajons, kurā vairums privātmāju īpašnieku spiesti iztikt bez centrālās kanalizācijas. Skaidrs, ka šādu sistēmu nevar izbūvēt ātri, taču kanalizācijas risinājums nepieciešams tūlīt un tagad, tādēļ privātmāju īpašnieki meklē arī citas iespējas, kā atbrīvoties no sadzīves notekūdeņiem. Ņemot vērā tehnoloģiju attīstību kanalizācijas jomā un dažādu bioloģiskās attīrīšanas iekārtu arvien plašāku izmantošanu, mūsdienās privātmāju īpašniekiem eksistē vairākas sadzīves kanalizācijas notekūdeņu novadīšanas iespējas. Vairāk par to, kas katrā konkrētā gadījumā iespējams un darāms, pastāstīja SIA „Rīgas ūdens” Ūdens resursu inspekcijas vadītāja Anna Ļutinska.

Katrs gadījums jāvērtē atsevišķi

Eksistē dažādas situācijas, tādēļ nepieciešams izvērtēt iespējamos risinājumus. Viens no tiem – izvērtēt iespēju pieslēgties „Rīgas ūdens” centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Tas ir vienkāršākais un ērtākais risinājums. Ja konkrētajā vietā šāda iespēja pastāv, tās realizēšanai nepieciešams noslēgt līgumu ar SIA „Rīgas ūdens”. Lai varētu to izdarīt, vispirms nepieciešams pieprasīt tehniskos noteikumus projekta izstrādāšanai, kas paredzēs konkrētās mājas īpašnieka pieslēgšanos „Rīgas ūdens” kanalizācijas tīkliem. Tehnisko noteikumu izsniegšanai paredzēts speciāls iesniegums, ko iespējams aizpildīt SIA „Rīgas ūdens“ mājaslapā vai Klientu apkalpošanas centrā Brīvības ielā 49/53, Rīgā.

 Pēc tehnisko noteikumu saņemšanas, projekta izstrādes pabeigšanas nepieciešams vienoties ar sertificētu būvnieku, kas veiks kanalizācijas sistēmas izbūvi. Kad tas būs izdarīts, nepieciešams  inženiertīklu īpašnieka – SIA „Rīgas ūdens” atzinums par inženiertīklu gatavību ekspluatācijai, un pēc pozitīva atzinuma saņemšanas jāgriežas Klientu apkalpošanas departamentā noslēgt līgumu ar SIA „Rīgas ūdens” par pieslēgšanos uzņēmuma kanalizācijas sistēmai un tā piedāvāto pakalpojumu lietošanu. Projekta izstrādes un realizācijas izdevumus sedz klients. SIA „Rīgas ūdens” piedāvā arī atlaides un vienkāršāku projektu sistēmas, bet sīkāku informāciju par šiem jautājumiem iespējams uzzināt uzņēmumā.

Tehnisko noteikumu pieprasīšanai, projekta izstrādei un citās kanalizācijas sistēmas būvniecības stadijās nepieciešamo iesniedzamo dokumentu saraksts atrodams augstāk minētajā adresē. Iesnieguma veidlapā obligāti jānorāda kontakttālrunis.

Agrāk bija iespēja pieslēgties pilsētas lietus ūdens kolektoram

Ja māja atrodas tādā vietā, kur nav iespējas pieslēgties „Rīgas ūdens” kanalizācijas sistēmai, bet tuvumā atrodas lietus ūdens kolektors, tad agrākos, vēl nemaz ne tik senos laikos pastāvēja iespēja pieslēgties pilsētas lietus ūdens novadīšanas sistēmai. To nodrošināja Rīgas domes Satiksmes departaments, jo pilsētas lietus ūdens savākšanas un novadīšanas sistēma atrodas šīs iestādes pārziņā, kas arī veic visu tās apkalpošanu.


Atšķirība starp šiem risinājumiem slēpjas galvenokārt kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas pakāpē. Ja pieslēgumam pie „Rīgas ūdens” kanalizācijas tīkla nav nepieciešama nekāda papildu notekūdeņu attīrīšana (bioiekārta, kas veic sadzīves notekūdeņu attīrīšanu), tad pieslēgumam pie lietus ūdens kolektora šajā ziņā eksistēja stingri nosacījumi un prasības. Tādēļ pirms sadzīves notekūdeņu novadīšanas pilsētas lietus ūdens kolektorā bija nepieciešams veikt to attīrīšanu, lai iekļautos RD Satiksmes departamenta noteiktajās piesārņojošo vielu maksimāli pieļaujamajās robežās. Un te nu bez labas bioloģiskās attīrīšanas iekārtas neiztikt.

Iemesls vienkāršs – tie sadzīves notekūdeņi, kas nonāk „Rīgas ūdens” kanalizācijā, pēc tam tiek novirzīti uz pilsētas kopējām bioloģiskajām ūdens attīrīšanas iekārtām, kur arī tiek attīrīti. Tāpēc arī prasības pret notekūdeņu tīrības pakāpi ir daudz zemākas. Turpretī ūdens, ko savāc lietus ūdens kolektori, tiek pa tiešo, bez jebkādas papildu attīrīšanas, novadīts uz ūdenstilpēm. Tieši tāpēc neattīrītu sadzīves notekūdeņu novadīšana pilsētas lietus ūdens sistēmā nav pieļaujama.

Bioloģiskās attīrīšanas iekārtas izmantošana privātmājas īpašniekam teorētiski ļauj cerēt, ka tās kanalizācijas notekūdeņi būs pietiekami attīrīti, lai tos varētu pieslēgt pilsētas lietus ūdens kolektoram. Tomēr bioiekārtas ir ļoti dažādas, ar atšķirīgu jaudu un attīrīšanas spēju, un Satiksmes departaments pirms kāda laika ir pārtraucis dot atļaujas veidot privātmāju kanalizācijas pieslēgumus pie lietus ūdens kolektora. Galvenais iemesls – privātmāju sadzīves notekūdeņu pārāk augstais piesārņojums, kas konstatēts pieredzes gaitā. Bioloģiskā attīrīšana ne vienmēr strādā tik labi, kā gribētos, bet te nu liela daļa vainas jāuzņemas arī pašiem privātmāju īpašniekiem, jo viņi ļoti bieži grēko ar esošo iekārtu ekspluatāciju, neievēro to instrukcijās paredzētos lietošanas noteikumus, kā arī neveic nepieciešamo apkopi. Tādēļ laika gaitā esošo bioiekārtu attīrīšanas spējas samazinās, un izplūstošie notekūdeņi kļūst arvien piesārņotāki.

Ko darīt, ja tuvumā nav nekādas kanalizācijas sistēmas


Mūsu valsts likumdošana nosaka, ka pilsētās un blīvi apdzīvotās teritorijās ēkām bez iespējas pieslēgties centrālajai kanalizācijai ir jābūt lokālām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. Tas attiecas arī uz privātmāju īpašniekiem, un par šo noteikumu neievērošanu var saņemt sodu. Tādēļ vietās Rīgā un citās pilsētās, kur tuvumā nav nekādu kanalizācijas sistēmu, eksistē vairāki risinājumi.

Viens no tiem ir jau sen pazīstams, kas paredz izsmeļamās grodu nosēdakas izmantošanu. Mūsdienās gan grodu akas arvien biežāk tiek aizstātas ar speciālām tvertnēm jeb krājrezervuāriem. Šajā gadījumā atliek iegādāties notekūdeņu uzkrāšanai piemērotu tvertni, uzstādīt  to paredzētajā vietā, kā arī noslēgt līgumu ar kādu firmu, kas veic asenizācijas pakalpojumus, un nākotnē nodrošinās regulāru rezervuāra iztukšošanu. Licencētām firmām savukārt ir noslēgts līgums ar SIA „Rīgas ūdens” (vai citu pašvaldību uzņēmumiem) par savākto notekūdeņu nodošanu tālākai attīrīšanai. Attiecīgajās vietās tiek veikta savākto notekūdeņu uzskaite un kvalitātes kontrole. Tā nepieciešama, lai pirms notekūdeņu novadīšanas attīrīšanas iekārtās pārliecinātos, ka to drīkst veikt (piemēram, ka tie patiešām ir sadzīves notekūdeņi, nevis ražošanas notekūdeņi vai vēl kas cits, ko „Rīgas ūdens” (vai cits atbildīgais uzņēmums) nedrīkst pieņemt un kas pārstrādājams citur).

Vietās, kur atļauta notekūdeņu ievadīšana zemē, var izmantot septiķu sistēmu ar notekūdeņu infiltrāciju gruntī. Šī sistēma ir piemērota, ja teritorijā ir zems gruntsūdens līmenis un labi filtrējoša grunts – smilts, mālsmilts vai viegls smilšmāls.
Ir svarīgi zināt, ka privātmāju savāktos lietus notekūdeņus var novadīt meliorācijas grāvjos, lietus ūdens kolektoros, vai arī veikt to infiltrāciju gruntī. Turpretī neattīrītus sadzīves notekūdeņus turp novadīt nedrīkst, jo to nosaka likums.

Bioloģiskās attīrīšanas iekārtas prasa pareizu ekspluatāciju un regulāru apkopi

Bioloģiskās attīrīšanas iekārtu izmantošana rada iespējas vēl vienam risinājumam – proti, attīrītos sadzīves notekūdeņus pievienot mājas lietus ūdens novadīšanas sistēmai (ja tāda ir) un pēc tam tos novadīt kādā grāvī vai ūdenstilpē, vai arī veikt to infiltrāciju gruntī. Taču, lai varētu sākt domāt par šādu risinājumu, vispirms nepieciešams griezties Valsts Vides dienestā, kura kontrolē atrodas šī darbības sfēra. Nepieciešams iegūt saskaņojumu un atļauju no VVD konkrētu attīrīšanas iekārtu uzstādīšanai. Te gan jāpiebilst, ka šāds risinājums nederēs vietās, kur to aizliedz likums, bet novērst visas neskaidrības un saņemt precīzākas atbildes uz jautājumiem varēs Valsts Vides dienestā. Bet principā – ja nav nekādu citu ierobežojumu, ja privātmājas bioloģiskā attīrīšanas iekārta strādā labi un attīrīšanas efektivitāte atbilst nepieciešamajām prasībām, attīrītos sadzīves notekūdeņus var novadīt arī meliorācijas grāvjos vai ūdenstilpēs. Tikai visu nepieciešams saskaņot ar pašvaldībām un atbildīgajām institūcijām.


Un pats svarīgākais – ja arī šāds risinājums ir akceptēts un nepieciešamās atļaujas saņemtas, galvenais ir neaizmirst, ka bioloģiskās attīrīšanas iekārtas prasa pareizu ekspluatāciju un regulāru apkopi. Lai nodrošinātu savas mājas notekūdeņu attīrīšanas sistēmu ilgu mūžu un kvalitatīvu kalpošanu, nedrīkst par tām aizmirst drīz pēc uzstādīšanas, bet nepieciešams nodrošināt pareizu ekspluatāciju, izlasīt un rūpīgi ievērot noteikumus, kas tiek rakstīti instrukcijās. Bioloģiskās attīrīšanas iekārtas ir sarežģītas sistēmas, tādēļ vislabākais risinājums būs noslēgt sadarbības līgumu ar nozares speciālistiem, kas veiks šo sistēmu regulāru pārbaudi un apkopi.

 

Joomla SEF URLs by Artio


Notikumu kalendārs


Pir Ot Tr Cet Pie Se Sv
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

No mūsu facebook


 


No mūsu twittera


 

Re: Siltās grīdas pīrāgs https://t.co/ddXK7bVyaX
About 6 hours ago
Re: Apkures katla tīrīšana https://t.co/4KZjr4IDXc
About 7 hours ago
Apkures katla tīrīšana https://t.co/9QhXfCtm8Q
About 7 hours ago


Http://www.Rezervesdalas24.LV

Notikumu kalendārs

Pir Ot Tr Cet Pie Se Sv
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Aktuāla tēma

More Articles

Mēneša cilvēks

More Articles

Foto

More Articles

Komercinformācija

More Articles

Profesionāļu padomi

Jaunākais no madeinbaltic.com